Tô Thuỳ Yên | The poor things (16)

SONGNGUTAITRAM

By Tô Thuỳ Yên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

The poor things

 

The two of them dragged each other into a dream

Now both have taken their last breath on the beach of nothingness

The horses witnessed the row of mountain-ash rearing in the storm

As the sea sent the moon rolling against the rocks in a lullaby

 

(December 2021)

—–

Tội nghiệp

 

Hai đứa kéo nhau chạy vào mộng mị

Giờ tắt thở nằm trên bãi hư vô

Bầy ngựa chứng hàng thùy dương vó bão

Biển đưa trăng lăn vào đá tiếng ru

 

1958

 

Nguồn: Tô Thùy Yên, Thơ tuyển, Minnesota, 1995

 

 

View original post

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s